سامانه مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

سامانه مدیریت جامع

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

افزایش سرعت و صرفه‌جویی در زمان

کاهش خطای کاربران و منابع انسانی

افزایش سرعت و صرفه‌جویی در زمان

کاهش خطای کاربران و منابع انسانی
مراکز تحقیقات
  • تحقیقات شیمی
  • تحقیقات زیست
  • تحقیقات کشاورزی
  • تحقیقات نساجی
  • تحقیقات مکانیک
  • تحقیقات برق

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات شیمی

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

تجهیزات مستقر در آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات زیست

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

ابعاد آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات کشاورزی

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

ابعاد آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات نساجی

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

ابعاد آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات مکانیک

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

ابعاد آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر

آزمایشگاه مرکزی تحقیقات برق

درباره آزمایشگاه:

با توجه اهمیت این تکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی در راستای حرکت هماهنگ کشور برای ارتقا سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری از سال 1380 اقدام به تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی نمود. این آزمایشگاه محل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرایش بیوتکنولوژی میباشد. انجام پروژه های نیمه صنعتی نیز از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده برای این آزمایشگاه میباشد.

ابعاد آزمایشگاه:

1- حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز، حدود 20/7 متر در 80/10 متر (مساحت حدود 78 متر مربع ) بر آورده می ‌شود. 2- ارتفاع آزمايشگاه بايد بين 3 تا 5/3 متر باشد. 3- آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی بماند. آزمايشگاه دست كم دارای دو درب ورودی و خروجی باشد و محوطه درب‌ها به شعاع 5/1 متر خالی

کارشناس آزمایشگاه:

حمیدرضا معصومیان

آلبوم تصاویر